ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ;

  • Είναι ο τηλεφωνικός αριθμός προσωπικό δεδομένο;

O αριθμός τηλεφώνου ενός φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδομένο, αφού μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο έμμεσης αναγνώρισης του κατόχου του (άρθρο 4 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 εφεξής ΓΚΠΔ), επιτρέποντας την επικοινωνία με αυτόν.

  • Επιτρέπονται οι κλήσεις «εμπορικής προώθησης» χωρίς την συγκατάθεση του συνδρομητή;

Το ζήτημα των τηλεφωνικών κλήσεων, για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ρυθμίζεται τόσο από τις διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας (άρ.9Α του Συντάγματος, 57 – 59 και 914 επ. ΑΚ), όσο και στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, στο οποίο ορίζονται τα σχετικά με τις μη ζητηθείσες επικοινωνίες.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο δεν είναι νόμιμες οι τηλεφωνικές κλήσεις «εμπορικής προώθησης», χωρίς τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του συνδρομητή.

Συγκεκριμένα στο άρ.11 του Ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 του ν. 3917/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς»

«Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».

  • Με ποια διαδικασία δηλώνει ο συνδρομητής ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικές κλήσεις;

Σε περίπτωση που το υποκείμενο δεδομένων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα «opt-out» (δηλ. αντίρρησης).

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον καλούμενο είτε απευθείας προς τον διαφημιζόμενο (υπεύθυνο επεξεργασίας) είτε προς στο δικό του πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με μια απλή και δωρεάν αίτηση προς τον τελευταίο, όπου γνωστοποιεί ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις εμπορικής προώθησης.

Ο πάροχος με την σειρά του, έχει την υποχρέωση να σέβεται την επιθυμία του συνδρομητή, καταχωρίζοντας δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου..

Έτσι, κάθε συνδρομητής σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας μπορεί να αιτηθεί την εγγραφή στο παραπάνω μητρώο του τηλεπικοινωνιακού του παρόχου, ώστε οποιαδήποτε επεξεργασία του αριθμού του για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών να καθίσταται παράνομη ύστερα από την εγγραφή του στον ως άνω κατάλογο.

Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν επικαιροποιημένα αντίγραφα Μητρώων από όλους τους παρόχους, εξασφαλίζοντας πως έχουν την συγκατάθεσή τους έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης.

  • Ποιες οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας;

Σύμφωνα με το άρ.5 παρ.2 του ΓΚΠΔ ισχύει η αρχή λογοδοσίας. Βάσει αυτής ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται όχι μόνο ότι τηρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται περί επεξεργασίας και συλλογής προσωπικών δεδομένων αλλά και να μπορεί να το αποδείξει.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ.1 και 2 του ΓΚΠΔ, περί κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρ.14 του ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων μια σειρά από πληροφορίες, όπως η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία.

  • Τι δικαιώματα έχει το υποκείμενο δεδομένων έναντι παράνομης επεξεργασίας των ιδιωτικών του στοιχείων;

To υποκείμενο δεδομένων, πέραν του δικαιώματος άσκησης αγωγής αποζημίωσης κατά της οχλούσας εταιρείας σε περίπτωσης οικονομικής ή ηθικής του βλάβης, διατηρεί μεταξύ άλλων δικαίωμα να ανακαλέσει συγκατάθεση που έχει παράσχει στο παρελθόν, να αιτηθεί την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που έχουν τύχει επεξεργασίας.

Τέλος, μπορεί να προβεί σε καταγγελία στο Συνήγορο του Καταναλωτή ή να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να επιβληθεί σχετικό πρόστιμο στην οχλούσα εταιρεία.Η Μαριάντζελα Φραγγή, είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας και της “Επιτροπής Κρατουμένων Φυλακών”, με ενεργή απασχόληση και εκπροσώπηση στα δικαστήρια εντολέων επί ποινικών και αστικών υποθέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2221181308 και e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 131616223_3586906204724989_4341998669420592615_o-1024x558.jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *