ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (Ν.4800/2021): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Το συναινετικό διαζύγιο, προτιμάται στην πράξη από το διαζύγιο κατ’αντιδικία, διότι είναι ταχύτερο ως προς την διαδικασία και αναμφίβολα πιο οικονομικό.

Για την συναινετική λύση του γάμου, διαδικαστικά απαιτείται έκαστος των συζύγων να εκπροσωπείται από τον προσωπικό του δικηγόρο (δηλ. συμμετοχή δύο δικηγόρων και όχι κοινή εκπροσώπηση από έναν δικηγόρο και για τους δύο συζύγους) ενώ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η σύμπραξη ενός συμβολαιογράφου.


Συναινετικό διαζύγιο χωρίς κοινή απόφαση συζύγων δεν μπορεί να λάβει χώρα. Σε περίπτωση που κάποια πλευρά δεν δύναται ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της διαδικασίας μπορεί να κάνει χρήση του θεσμού της ‘Νομικής Βοήθειας’, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.


Κατά την διαδικασία της συναινετικής λύσης του γάμου, καταρτίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενώπιον δικηγόρων. Με αυτό ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τους συζύγους και τις μεταξύ τους σχέσεις (π.χ. αξιώσεις διατροφής, αξιώσεις στα αποκτήματα, μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων από την κοινή συζυγική οικία, κ.α.)  αλλά και τα ζητήματα γονέων προς τα ανήλικα τέκνα (π.χ. γονική μέριμνα, επικοινωνία, ζητήματα επιμέλειας, κλπ).

Free stock photo of agreement, banking, blur
Photo by RODNAE Productions from Pexels

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: Aρχικά, οι σύζυγοι με κοινή τους απόφαση να λύσουν τον γάμο απευθύνονται σε ξεχωριστούς δικηγόρους, οι οποίοι θα συντάξουν το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ρύθμιση όλων των επιμέρους ζητημάτων. Με την κατάρτιση και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των εκατέρωθεν πλευρών (συζύγων και δικηγόρων αυτών), αυτό παραδίδεται σε συμβολαιογράφο. Μετά από την πάροδο 10 ημερών, ενώπιον πλέον συμβολαιογράφου, οι σύζυγοι και οι δικηγόροι αυτών υπογράφουν την σχετική συμβολαιογραφική πράξη, η οποία και καταχωρείται στο Ληξιαρχείο επιφέροντας και την οριστική λύση του γάμου.


  • Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την κατάρτιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού;

Ορισμένα από τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού είναι τα αντίγραφα ταυτότητας των συζύγων, ΑΦΜ, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου.


  • Τί έχει αλλάξει με τον Ν.4800/2021;

Μία σημαντική αλλαγή που επέφερε ο Ν.4800/2021 είναι ότι δεν απαιτείται η διαδικασία των υπογραφών επί του ιδιωτικού συμφωνητικού να γίνει ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου, που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επήλθαν πρόσφατα στο Οικογενειακό Δίκαιο, οι σύζυγοι θα μπορούν πλέον με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση να λύσουν τον γάμο τους.

Συγκεκριμένα, βάσει του αρ.4 του Ν.4800/2021, όπως αυτό αντικατέστησε το προϊσχύον αρ.1441 του Α.Κ. (π.δ. 456/1984, Α’ 164) ισχύουν τα εξής περί του συναινετικού διαζυγίου:

Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς.

Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.


  • Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα;

 Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων,  να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους.

Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της.


  • Ποιά η διαδικασία μετά την κατάρτιση της συμφωνίας της συναινετικής λύσης του γάμου;

Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου υποβάλλεται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την έγγραφη συμφωνίας των συζύγων, η ημερομηνία της συμφωνίας αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Διαφορετικά,  δέκα ημέρες από την ημερομηνία της κοινής ψηφιακής τους δήλωσης, για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.


  • Πότε επέρχεται η συναινετική λύση του γάμου;

Αφού ο συμβολαιογράφος συντάξει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου και επικυρώσει τις συμφωνίες των συζύγων ενσωματώνοντάς τες σε αυτήν, η συμβολαιογραφική πράξη υπογράφεται από τους συζύγους και πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών ή σύμφωνα με τις νέες διατάξεις εγκρίνεται με ηλεκτρονικά μέσα από τα άνωθεν πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ως προς τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του ΚΠολ. Δικ.


Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου.

Εναλλακτικά, η ενημέρωση του ληξιαρχείου μπορεί να γίνει με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Αν θέλετε να ενημερωθείτε εκτενέστερα για θέματα συναινετικού διαζυγίου, μπορείτε να καλέσετε στο 2221181308 ή να στείλετε μήνυμα με ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας στο “mariafr.lawoffice@gmail.com“.


Mαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος – LLM Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, ειδίκευση Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 131616223_3586906204724989_4341998669420592615_o-1024x558.jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *