N.4779/2021: ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4779/2021, ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/13 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο το Ν.4779/2021, εδώ.

Στον νόμο εμπεριέχονται και οι εξής προβλέψεις:

  • Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος

Άρθρο 8 (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

  • Προστασία Ανηλίκων

Στο αρ.9 του Ν.4779/2021 που ενσωματώνει το αρ.6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, ορίζει μεταξύ άλλων ότι:

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τη σωματική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, παρέχονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι δεν θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή παράγονται με άλλον τρόπο από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άμεση εμπορική προώθηση, η ανάλυση «προφίλ» και η συμπεριφορική διαφήμιση.

Απαγορεύεται η παρουσίαση ανήλικου δράστη αξιόποινων πράξεων. Απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχημάτων, καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε μειονεκτική ευάλωτη θέση, σε όλα τα προγράμματα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρουσίαση ανηλίκων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνον ύστερα από έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

 Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος πράξης που υπάγεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, από την καταγγελία της πράξης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να μη μεταδίδουν σκηνές φυσικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας σε όλα τα ενημερωτικά προγράμματα, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ενημέρωση του κοινού για συγκεκριμένο γεγονός.

  • Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος

Το αρ. 24 του Ν. 4779/2021 που ενσωματώνει το αρ. 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι τα διαφημιστικά μηνύματα ή τα μηνύματα τηλεπώλησης που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, δεν πρέπει  σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια να θίγουν την ακεραιότητα των προγραμμάτων αυτών.

Επίσης, η μετάδοση τηλεοπτικών ταινιών είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφημιστικά μηνύματα ή/ και μηνύματα τηλεπώλησης μία (1) φορά για κάθε προγραμματισμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδικά προγράμματα, εφόσον η προγραμματισμένη διάρκεια τους υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Η μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων.

Επίσης, ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων πρέπει να γίνεται τηρουμένης αναλογίας όπως αυτή ορίζεται στο αρ.27.

  • Δικαίωμα Απάντησης σε Τηλεοπτικές Μεταδόσεις
Δύσκολη σεζόν για τα κανάλια...

Κατά το άρθρο 30 του Ν.4779/2021 (Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται ότι «δικαίωμα απάντησης σε τηλεοπτικές μεταδόσεις» έχει μεταξύ άλλων και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα έννομα συμφέροντα και ιδίως η προσωπικότητα του οποίου θίγονται από το περιεχόμενο τηλεοπτικού προγράμματος.

Έτσι, σε προθεσμία 1 μηνός, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό οργανισμό που μετέδωσε το επίμαχο πρόγραμμα.

«Το προτεινόμενο κείμενο της απάντησης ή επανόρθωσης πρέπει να μεταδοθεί μέσα σε εύλογο χρόνο σε επόμενη μετάδοση του ίδιου προγράμματος, εφόσον αυτό μεταδίδεται σε τακτή, επαναλαμβανόμενη ημέρα και ώρα, διαφορετικά, σε αντίστοιχη ώρα μετάδοσης με το προσβλητικό πρόγραμμα».

Από την στιγμή που ο τηλεοπτικός οργανισμός λάβει το αίτημα, απαντά εντός ορισμένης προθεσμίας. Επίσης, μπορεί να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, τηρώντας ορισμένη διαδικασία διαβίβασης του αιτήματος στο Ε.Σ.Ρ.

Προϋπόθεση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αποτελούν η προηγούμενη υποβολή αίτησης απάντησης και η μη προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισμό ικανοποίηση της αίτησης αυτής.

  • Αρμοδιότητα Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Έωλα τα πρόστιμα του ΕΣΡ < Media | Advertising.gr

Άρθρο 33 (Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

  1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων του και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ., που είναι ανεξάρτητη αρχή και απολαμβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την Κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα.

2. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρμοδιότητές του με αμεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας ιδίως τους στόχους της πολυφωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία, της ίσης μεταχείρισης, της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απαγορεύεται να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

3. Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που είναι ενσωματωμένοι στα καταστατικά των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και κώδικες διαφήμισης, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και τα Παραρτήματά του, που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες, που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφημιστών και διαφημιζομένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος ή της σχετικής εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας ή διεθνών συμβάσεων, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η παραβίαση Κωδίκων Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, Δεοντολογίας Προγραμμάτων και Διαφημίσεων, που έχουν συνταχθεί κατά το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική κύρωση.

Mαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου με εξειδίκευση στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *