ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τί είναι μίσθωση

Κατά την μίσθωση ο εκμισθωτής και ο μισθωτής συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό,κατά το οποίο o εκμισθωτής παραχωρεί στον μισθωτή τη χρήση ενός ορισμένου πράγματος διατηρώντας την κυριότητα. Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παρέχει το μίσθιο με τις συμφωνημένες ιδιότητες ενώ ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα.

Πού Ρυθμίζεται η μίσθωση;

AK 574 επ.Ν.1703/1987 όπως τροποποιήθηκε από Ν.2235/1994

Χαρακτηριστικά Μισθώσεων:

Οι μισθώσεις κατοικίας ως συμβάσεις που συνάπτουνται μεταξύ ιδιωτών υπόκεινται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.

Τί σημαίνει η αρχή της “ελευθερίας των συμβάσεων”; Σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τη σύμβαση κατά τους όρους που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους, ορίζοντας για παράδειγμα την διάρκεια (ορισμένου χρόνου ή αορίστου), το ύψος μισθώματος, κλπ. 

Υποχρεωτική Tριετής Διάρκεια Μίσθωσης Κύριας Κατοικίας

Ωστόσο, ο νόμος θέτει κάποια ελάχιστα όρια ως προς το ζήτημα της διάρκειας των συμβάσεων μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τριετία (αρ.2(1), ν.1703/1987 τροποποιημένος από ν.2235/1994), ανεξαρτήτως του αν είχε καταρτισθεί σύμβαση ορισμένου χρόνου για διάστημα μικρότερο της τριετίας ή αν δεν είχε οριστεί καν ο χρόνος μίσθωσης, οπότε η σύμβαση θα ίσχυε ως αορίστου.

Οποιαδήποτε συμφωνία για μεγαλύτερη της τριετίας διάρκεια της μίσθωσης είναι απολύτως έγκυρη και θα ισχύει για το μεγαλύτερο αυτό συμφωνηθέν διάστημα δεσμεύοντας και τα δύο μέρη.


Η διάταξη αυτή είναι δημοσίας τάξης και αναγκαστικού δικαίου, αυτό σημαίνει ότι η τριετία είναι υποχρεωτική από το νόμο και ισχύει ακόμα και αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους διαφορετικά.


Η εκ του νόμου τριετία ισχύει μόνο για μισθώσεις κύριας κατοικίας, όχι εξοχικής, όχι δευτερεύουσας. Οι τελευταίες ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του ΑΚ. Και αν ακόμη μία συνημμένη μίσθωση για δευτερεύουσα κατοικία χρησιμοποιείται πάρατυπα ως κύρια, αυτό δεν την υπάγει αυτόματα στις διατάξεις του νόμου για υποχρεωτική τριετία. 

Κύρια κατοικία, θεωρείται η κατοικία όπου ο μισθωτής έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάσταση του. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του μισθίου ως κύρια κατοικία είναι να έχει ο μισθωτής την πραγματική του εγκατάσταση εκεί καθώς και να προτίθεται να χρησιμοποιεί το μίσθιο ως κέντρο των βιοτικών του σχέσεων.

ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: Μπορεί να γίνει σύντμηση της τριετίας με νεώτερη συμφωνία περιβαλλόμενη από συμβολαιογραφικό έγγραφο, αφού παρέλθουν 6 μήνες από τότε που συνήφθη η σύμβαση μίσθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για μισθωτικές διαφορές, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα: 22211 81308, 690646948, e-mail: mariafr.lawoffice@gmail.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *