ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (N.4738/2020)

Η διαχείριση και ο περιορισμός του ιδιωτικού χρέους είναι επιτακτική εθνική ανάγκη. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους έχει μεγεθυνθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, το συνολικό ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στα 234 δις ευρώ.

Για αυτόν τον λόγο, ο νέος νόμος για την «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», Ν.4738/2020, μέσω μίας συγκεντρωτικής προσέγγισης επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα. Συγκεκριμένα, η ολιστική προσέγγιση έγκειται στην ρύθμιση όχι μόνο της διαδικασίας πτώχευσης αλλά και στην πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων αφερεγγυότητας. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά τα πρόσωπα των οφειλετών και πιστωτών.

Ο νέος νόμος στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, περί «προληπτικής αναδιάρθρωσης, απαλλαγής από τα χρέη και τις ανικανότητες ή  έκπτωσης οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών…».

Η αναφερθείσα Οδηγία επιτάσσει την στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, ώστε αυτές να συνεχίζουν να λειτουργούν. Όσο αφορά τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις την ταχύτερη εκκαθάριση τους, ώστε να επιστρέψουν στην παραγωγική λειτουργία. Επίσης, στοχεύει στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες και την αξιόποιηση των μέσων τεχνολογίας.

 1. Ποίους αφορά;

Aφορά όλες τις επιχειρήσεις, πολίτες, ελεύθερους επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Καλύπτει περιπτώσεις όχι μόνο ολικής αφερεγγυότητας αλλά μερικής και πρόσκαιρης αφερεγγυότητας, κάτι που διευρύνει το φάσμα των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του.

Ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις επηρεάζονται, εφόσον συναλλάσσονται με επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς της «Ρύθμισης Οφειλών».

 • Πώς εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές;

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές εντοπίζονται μέσω άρσης φορολογικού απορρήτου, διενέργειας ελέγχου και δικαστικού ελέγχου για την ύπαρξη δόλου.

 • Aπό πότε θα εφαρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας;

Θεωρητικά, σημείο εκκίνησης ήταν η 1η Ιανουαρίου 2021. Όμως, η ημερομηνία έναρξης μετατίθεται ακολούθως:

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.6.2021.

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η.3.2021.

 • Σε γενικές γραμμές τί αλλάζει με τον νέο νόμο;

Ο νέος νόμος εισάγει αρκετές καινοτομίες, μεταξύ των οποίων: H επέκταση πτώχευσης για πρόσωπα που δεν είναι έμποροι, η παροχή δεύτερης ευκαιρίας για οφελέτες που έχουν υποπέσει σε πρόσκαιρη ή ολική αδυναμία, παρέχοντας δυνατότητα επανόδου και επανδραστηριοποίησης στην αγορά.

Επιπλέον, εισάγεται η έννοια της «μικρής» πτώχευσης και δημιουργούνται εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης των οφειλετών σε προληπτικό επίπεδο.

Επεκτείνεται και αναδιατυπώνεται ο σκοπός πτώχευσης και θεσπίζεται τεκμήριο παύσης πληρωμών.

Διευρύνονται οι περιπτώσεις αναγκαστικής εξυγίανσης.

Καταργείται η προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά τίθεται ένας μηχανισμός για την αποτροπή της έξωσης, κ.α.

 • Ποιές οφειλές αφορά;

Αφορά οφειλές όχι μόνο προς τράπεζες αλλά και το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • Τί προβλέπεται στην προπτωχευτική διαδικασία της προληπτικής αναδιάρθρωσης;

Ιδρύεται μηχανισμός έγκυρης προειδοποίησης για την πρόληψη περιπτώσεων αφερεγγυότητας και υποστήριξης για αναδιάρθρωση οφειλών(αρ.2)

Σε αυτό το στάδιο, όταν διαπιστώνεται κίνδυνος αφερεγγυότητας των οφειλετών, οι τελευταίοι λαμβάνουν εγκαίρως δωρεάν σχετική ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού μηχανισμού προειδοποίησης ενώ μπορούν να στραφούν και σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, δηλαδή στα Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών, αρ.3.

Δεν παρέχεται τεχνοκρατική υποστήριξη

 • Ρύθμιση Οφειλών (Δεύτερη Ευκαιρία) προς βιώσιμες επιχειρήσεις:

Α. Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρυθμίση Οφειλών(αρ.5επ.):

Αυτό το στάδιο, αφορά την ρύθμιση οφειλών ιδιωτών/επιχειρήσεων εκτός δικαστηρίου.

Διενεργείται μέσω ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλλεται στην Ειδική Γραμματεία Ρύθμισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στόχος της είναι η αποτροπή της πτώχευσης και η διατήρηση της περιουσίας του οφειλέτη μέσω αναδιάρθρωσης οφειλών και «κουρέματος χρέους».

Αφορά σε οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τράπεζεις, Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εδώ αποκλείεται η κατηγορία των προμηθευτών από τους πιστωτές.

Η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προϋποθέτει ότι το χρέος κρίνεται βιώσιμο.

Η διαδικασία στηρίζεται στην συναίνεση των πιστωτών που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των απαιτήσεων.

Δεν υπάρχει ανάγκη επικύρωσης από το δικαστήριο εν αντιθέσει με την περίπτωση «εξυγίανσης».

 Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι η υποχρεωτική ούτε η υποβολή της αίτησης ούτε αντίστοιχα η συναίνεση των πιστωτών.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, στο στάδιο «εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών» μπορεί να γίνει εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλειας έως 240 δόσεις, δηλαδή έως και 20 χρόνια. Προϋποθέσεις 240 δόσεων:

– τα χρέη να αφορούν 2 τουλάχιστον φορείς (π.χ. εφορία και ΕΦΚΑ) και να μην υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. Ευρώ.

– το χρέος να κρίνεται βιώσιμο και να υπάρχει συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές.

Η επιλογή των 240 δόσεων είναι ήδη διαθέσιμη, δεδομένου ότι το Πτωχευτικό Δίκαιο έχει ψηφιστεί από την Βουλή και συνιστά Νόμο του Κράτους.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ: Η διαδικασία του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης», μπορεί να διαρκέσει έως 2 μήνες. Αν δεν βρεθεί λύση εντός 2 μηνών, τότε η αίτηση απορρίπτεται.

Αν, στο μεταξύ, η αίτηση διαμεσολάβησης του δανειολήπτη γίνει δεκτή από τους πιστωτές(αρ.15), τότε η άνωθεν δίμηνη διαδικασία μπορεί να πάρει παράταση για επιπλέον 1 μήνα.

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ για συνεπείς οφειλέτες (αρ.28): Ο οφειλέτης, εφόσον έχει υποβάλλει την αίτηση για «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών», μπορεί να αιτηθεί να του επιδοτηθούν δόσεις δανείου 1ης κατοικίας. Η επιδότηση ισχύει για 5 έτη κατά ανώτατο όριο από τότε που υπέβαλε την αίτηση του.

Β. Εξυγίανση (αρ.31-74)

– Οι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να αποφύγουν την πτώχευση μπορούν να προσφύγουν στην λύση της «εξυγίανσης». Για να «ενεργοποιηθεί» αυτή η λύση απαιτείται η συναίνεση των πιστωτών, η συμφωνία πρέπει να φέρει δικαστική επικύρωση. Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα και λεπτομερές business plan.

Συγκεκριμένα, όσο αφορά την συμφωνία των πιστωτών, απαιτείται η συναίνεση δύο κατηγοριών πιστωτών: Aυτών που διαθέτουν ειδικά προνόμια (π.χ. εμπράγματες ασφάλειες) και εκείνων που δεν διαθέτουν ειδικά προνόμια. Χρειάζεται συναίνεση, δηλαδή, από τους πιστωτές  που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο 50% των λοιπών απαιτήσεων.

Εναλλακτικά, η άνωθεν προϋπόθεση παρακάμπτεται και δίνεται δικαστική επικύρωση, στην περίπτωση που συναινέσουν πιστωτές που εκπροσωπούν, κατ’ ελάχιστο, το 60% των απαιτήσεων του συνόλου-εντός του οποίου αντιπροσωπεύεται περισσότερο από το 50% εκείνων που έχουν ειδικό προνόμιο, τηρουμένων των προϋποθεσεων του αρ.54. 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Aν δεν καταστεί δυνατό να επέλθει λύση στο προηγούμενο στάδιο, επέρχεται η πτώχευση.

 • Ποίοι πτωχεύουν;

Σε πτώχευση κηρύσσεται ένα οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, που αδυνατεί, δηλαδή, να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές του οφειλές κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.

Πλέον πτωχεύουν και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι έμποροι. Θεμελιώνεται, δηλαδή, η αστική αφερεγγυότητα.

Επίσης, πτωχεύουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό ή υπό προϋποθέσεις τα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 • Ποίοι δεν πτωχεύουν;

Δεν πτωχεύουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δήμοι και οι δημόσιοι οργανισμοί.

Δεν συμπτωχεύουν οι έταιροι Ομόρρυθμης Εταιρίας.

Η παύση δραστηριότητας ή ο θάνατος φυσικού προσώπου δεν κωλύουν την πτώχευση.

 • Πότε έχουμε παύση πληρωμών;

Θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο παύσης πληρωμών, σύμφωνα με αρ.77§2, υπό τρείς προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 1. Nα μην καταβάλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Τράπεζες
 2.  για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών
 3. για 40% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανέρχονται σε ποσό άνω των 30.000€.
 • Ποίο είναι το αρμόδιο Πτωχευτικό Δικαστήριο;

Aρμοδιότητα Ειρηνοδικείου υπάρχει στην περίπτωση της «μικρής» πτώχευσης, όταν δηλαδή η περιουσία του οφειλέτη είναι έως 350.00€ ή ο τζίρος είναι έως 700.000€ ή έχει έως 10 απασχολούμενους(αρ.172, 78 – Ν.4738/2020 και αρ.2 του Ν.4308/2014). Τοπική αρμοδιότητα ορίζεται από τον τόπο που οφειλέτης έχει το κέντρο των δραστηριοτήτων του ή την κύρια κατοικία του.

Αν δεν υπάγεται ο οφειλέτης στα προβλεπόμενα εκ του νόμου κριτήρια για την υπαγωγή του στην απλοποιημένη διαδικασία της «μικρής» πτώχευσης, τότε εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς (αρ.78)

 • Πότε κηρύσσεται πτώχευση;

Πτώχευση κηρύσσεται είτε ύστερα από αίτηση του οφειλέτη είτε ύστερα από αίτηση πιστωτή/ών που έχουν έννομο συμφέρον ή σε ακραίες περιπτώσεις από το δικαστήριο για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Προϋπόθεση απαλλαγής του οφειλέτη είναι να υποβάλλει την αίτηση του χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εντός 30 ημερών αφού συντρέξουν οι αντικειμενικές πρoϋποθέσεις.

 • Υπόδειξη συνδίκου:

Μία ακόμη καινοτομία είναι η υπόδειξη συνδίκου από πιστωτές (αρ.79§4) στην αίτηση, εξ αρχής, ώστε να αποτρέπονται οι όποιες καθυστερήσεις.

 • Τί ισχύει για την έκδοση απόφασης;

To πτωχευτικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση επί της αιτήσεως, κατά το αρ.80, που είναι άμεσα εκτελεστή και δεν χωρεί επί αυτής αναστολή. Τυχόν άσκηση ανακοπής, έφεσης, αναίρεσης αναστέλει μόνο την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

 • Δυνατότητα άσκησης ανακοπής;

Yπάρχει η δυνατότητα άσκησης ανακοπής εντός 30 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης στο δικαστήριο που εξέδωσε την σχετική απόφαση. Η ανακοπή ασκείται από τον οφειλέτη ή τον τρίτο που έχει έννομο συμφέρον και στρέφεται κατά του συνδίκου, σύμφωνα με το αρ.82 του Ν.4738/2020.

 • Τί ισχύει για την δημοσιότητα της απόφασης;

Σε αυτό το στάδιο προβλέπεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, όπου καταχωρούνται οι σχετικές αποφάσεις και οι πράξεις που αφορούν την πτώχευση, κατά το αρ.84 (Ν.4738/2020), ώστε να παρακολουθείται η όλη διαδικασία ευκολότερα από τους πιστωτές και τρίτους.

 • Ποίες οι συνέπειες της πτώχευσης για τον οφειλέτη;

Απώλεια όλης της περιουσίας και διαγραφή οφειλών

Σύμφωνα με το αρ.91 ο πτωχεύσας δεν στερείται την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δεν προστατεύονται μισθοί, συντάξεις, εφόσον υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης ή το 12πλάσιο του ακατασχέτου που ανήκει στην πτωχευτική περιουσία (αρ.92§2).

Ο οφειλέτης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του, την οποία πλέον διοικεί ο σύνδικος (αρ.93-4). Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον σύνδικο(αρ.95), κάτι που εφόσον το τηρήσει, θα τον διευκολύνει στην διαδικασία απαλλαγής του.

Κατ’αρχήν επέρχεται αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων του οφειλέτη (αρ.103).

 • Συνέπειες της πτώχευσης για τους πιστωτές;

Μία από τις βασικές συνέπειες για τους πιστωτές είναι η απαλλαγή από τις ατομικές διώξεις.

Να σημειωθεί ότι η ευθύνη εγγυητή και συνοφειλέτη παραμένει όταν απαλλάσσεται ο οφειλέτης (αρ.98).

 • Πτωχευτική Ανάκληση:

Ανακαλούνται κατ’αρχήν όλες οι πράξεις(π.χ. δωρεές, πληρωμή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών κ.α.), που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για τους πιστωτές και έγιναν από την παύση πληρωμών έως την κήρυξη πτώχευσης (αρ.116).

 • Πότε γίνεται η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη;

Σύμφωνα με το αρ.157 μετά την απογραφή, ο σύνδικος προβαίνει άμεσα σε ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη.

 • Πότε περατώνεται η πτώχευση;

Σύμφωνα με το αρ.189:

-η πτώχευση περατώνεται με την εκποίηση όλων των στοιχείων του ενεργητικού της περιουσίας και τη διανομή του προϊόντος των εκποιήσεων στους πιστωτές.

– με την παύση των εργασιών της λόγω της έλλειψης ενεργητικού

– λόγω παρέλευσης 5 ετών επέρχεται παύση αυτοδικαίως, υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη.

– λόγω της εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών κατά το κεφάλαιο και τόκους

 • Πότε επέρχεται απαλλαγή του οφειλέτη;(Δεύτερη Ευκαιρία)

Σύμφωνα με το αρ.192 απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές επέρχεται, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί έχουν αναγγελθεί ή όχι, εντός τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77.

Εάν ο οφειλέτης έχει χάσει την κύρια κατοικία, μπορεί να απαλλαγεί και σε 1 έτος από την κήρυξη πτώχευσης.

Όσοι έχουν καταδικαστεί, ωστόσο, για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αποκλείονται από την απαλλαγή, κάτι που κατ’ουσίαν εξαιρεί την πλειονότητα των οφειλετών.

 • Πότε επέρχεται απαλλαγή για τους διοικούντες των νομικών προσώπων (Δεύτερη Ευκαιρία);

Μία ακόμα αλλαγή του νέου νόμου αφορά το καθεστώς απαλλαγής. Σύμφωνα με το αρ.195, ισχύει ότι οι εκπρόσωποι ή διοικούντες του νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για οφειλές του ν.π. που προέκυψαν εντός της ύποπτης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 116, ή στην διάρκεια 3 χρόνων που προηγήθηκαν της ύποπτης περιόδου. Η απαλλαγή επέρχεται με την πάροδο 3 ετών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή 2 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παρ. 4 του άρθρου 77, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά.

Το αρ.195 υπερισχύει του αρ.50 του ΚΦΔ περί αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης των εκπροσώπων για οφειλές του νομικού προσώπου.

 • Πότε δεν επέρχεται απαλλαγή;

Απαλλαγή δεν επέρχεται εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας του αρ.195, υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του εκπροσώπου/διοικούντα το ν.π.

Σε περίπτωση κακοπιστίας ή όταν από δόλο ο οφειλέτης απέκρυψε την περιουσία.

 • Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας στο στάδιο της πτώχευσης για ευάλωτα νοικοκυριά:

Επίδομα ενοικίου-στέγασης 12ετής μίσθωση: Οι ευάλωτοι οφειλέτες, όπως αυτοί ορίζονται στο αρ.3 του Ν. 4472/2017, προκειμένου να αποφύγουν την έξωση, μπορούν να υποβάλουν αίτημα μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους σε ιδιωτικό φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ο οποίος αποκτά τη κυριότητα του ακινήτου και προχωρά σε μίσθωση της κατοικίας για 12 έτη.

 Η μίσθωση καταγγέλεται αν ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή 3 μισθωμάτων. Όταν ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων, μπορεί να επαναγοράσει και να αποκτήσει το ακίνητο έναντι τιμήματος επαναγοράς. Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου θα ορισθούν με υπουργική απόφαση.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα στεγαστικού επιδόματος για τον οφειλέτη που ανέρχεται σε 70 ευρώ με ανώτατο όριο τα 210 ευρώ.

Προβληματισμός εγείρεται για τα αυστηρά κριτήρια ενεργοποίησης των σχετικών διατάξεων. Ειδικότερα, για την υπαγωγή στην κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών προϋποτίθεται το ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο εισόδημα των 7.000€ ανά άτομο, μη επιχειρηματική δραστηριότητα και συνολική περιουσία όχι άνω των 120.000€.

Ωστόσο, όλες οι άλλες κατηγορίες οφειλετών που επίσης αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και δεν υπάγονται στα άνωθεν αυστηρά κριτήρια, μένουν απροστάτευτοι μπροστά στο ενδεχόμενο της έξωσης.

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Κατ’αρχάς, η τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δίκαιη και ορθή λειτουργία της κοινωνίας. Ωστόσο, οι εν λόγω αρχές παραβιάσθηκαν αναφορικά με το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Κάτι που εγείρει προβληματισμό στο κατά τ’άλλα θετικό πλαίσιο αλλαγών.

Απ’την άλλη, δημιουργείται η εντύπωση ότι αν και ο εν λόγω νόμος εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τα δικαίωμα των πιστωτών, προσφέρει απ’την άλλη στους οφειλέτες ορισμένα μέτρα κοινωνικής προστασίας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτά. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, δεδομένων των ακραίων συνθηκών της οικονομικής κρίσης και πανδημίας που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν τους συμπολίτες μας.

Επιπρόσθετα, ορισμένα σημεία του νόμου δημιουργούν προβληματισμό και χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. Συγκεκριμένα, το αρ.79§2 για το αίτημα εκποίησης του συνόλου του εκποιητικού,δηλαδή της επιχείρησης. Το αίτημα αυτό στηρίζεται στα στοιχεία που απορρέουν από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή/και τα βιβλία και στοιχεία του οφειλέτη ή/και των αιτούντων πιστωτών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία από πού θα διεξαχθεί η εικόνα του συνόλου των απαιτήσεων; Επίσης, δεν προβλέπεται τρόπος ελέγχου της ορθότητας των απαιτήσεων των πιστωτών.

Απ’την άλλη πλευρά, στο αρ.155, το οποίο αφορά την επαλήθευση των απαιτήσεων η οποία γίνεται από το σύνδικο με την παράλληλη κατάργηση δικαιωμάτων αντιρρήσεων από τον οφειλέτη στο στάδιο επαληθεύσεων, προκύπτει το ερώτημα έαν μπορεί ο πιστωτής να λάβει αντίγραφα των λοιπών πιστωτών; Eπίσης, δεν προβλέπεται συμμετοχή των οφειλετών στη διαδικασία πτώχευσης. Στοιχείο που κατά συνέπεια δεν διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Τέλος, ο Ν.4738/2020 αποτελεί αδιαμφισβήτητα τομή για το Πτωχευτικό Δίκαιο και επιφέρει σημαντικές αλλαγές με γνώμονα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Η αποτελεσματικότητα του νέου νόμου μπορεί να κριθεί αξιόπιστα στην πορεία εφαρμογής του τα επόμενα χρόνια. Το διαρκώς αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος, όμως, δεν είναι η ρίζα του προβλήματος αλλά ο απότοκος παθογενειών πολλών ετών.

Αρκετοί συμπολίτες μας, τα τελευταία έτη, βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες, όπως η οικονομική κρίση και πανδημία. Οι καταστάσεις αυτές υπερβαίνουν το αντικειμενικά ανθρωπίνως προβλέψιμο και διαχειρίσιμο, ακόμα και για τους συνετούς επιχειρηματίες. Συν του ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν όλοι οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες στρατηγικοί κακοπληρωτές, για να αντιμετωπίζουν το ίδιο αυστηρό πλαίσιο διατάξεων.

Κατά την γνώμη μου, είναι ευχής έργον να λαμβάνονται ενδελεχή και ολιστικά μέτρα για την καταστολή παθογενειών της εθνικής οικονομίας, όταν αυτά συνοδεύονται, όμως, από εξίσου ενδελεχή και ολιστικά μέτρα για την αποτελεσματική κοινωνική στήριξη των πληττόμενων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους δίκαιου.

Mαριάντζελα Φραγγή, Δικηγόρος, LLM Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου με εξειδίκευση στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Μια σκέψη στο “ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (N.4738/2020)”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *